سلام

عبادات شما قبول درگاه حق.

متأسفانه آنچه در بین بعضی از دانشجویان وجود دارد،نوعی دلسردی در راه علم آموزی و دانش اندوزی و عدم انگیزه و شوق علمی است.

این مسأله فقط مربوط به دانشجویان یک رشته خاص نیست و دامنگیر بسیاری از دانشجویان در رشته ها و گرایش های متفاوت و مقاطع تحصیلی مختلف است.

به نظر شما علت اصلی این عدم انگیزه و نشاط علمی چیست؟