سلام

علوم انسانی و  به گونه ای عدم توفیق آن مانند دیگر علوم، مسأله ایست که سالها ذهن پژوهشگران و صاحب نظران را بخود مشغول ساخته است و هر از گاهی در رسانه ها (مطبوعات و صدا وسیما) شاهد برنامه ها و مطالبی هستیم که در آن کارشناسان به بیان  موضوع می پردازند و سعی در ریشه یابی و ارائه راه حلهایی برای بهبود جایگاه این علوم در کشور می نمایند.

آیا شما اساساً به وجود مشکل در پیشرفت علوم انسانی در کشور اعتقاد دارید؟

و اگر پاسختان مثبت است مشکل علوم انسانی و عدم پیشرفت آن بویژه در زیرشاخه هایی مانند تاریخ چیست و چه راهکارهایی را برای برطرف نمودن و حل آن پیشنهاد می کنید؟