آتش بر آشیانه ی مرغی نمیزنند

گیرم که خیمه خیمه ی آل عبا نبود

 

لب تشنه کی کشند کسی را کنار آب

گیرم حسین سبط رسول خدا نبود