سلام

دو هفته پیش (7 آذر) مطلبی را با عنوان لحظه ای تأمل(درمورد گروهی از تاریخ گویان جامعه امروز کشورمان) در پنجره گذاشتم . دو - سه روزی هم بود ولی ....