سلام

یکی از راههای زینت زنان  در دوره جاهلیت، خالکوبی بود. آنان بوسیله سوزن و یا چیزی نوک تیز مثل آن، نقش و نگارهایی را بر بدن خویش خالکوبی می کردند. این نقوش عبارت بودند از تصویر انسان، حیوان  یا گیاه.

جواد علی، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، 8 / 214