سلام

دو سه هفته ایست بطور شدیداللحنی درگیر اصلاحات پایان نامه ام. گمانم وسعت اصلاحاتم را دولت عثمانی هرگز در دوره حکومت خود تجربه نکرده است!