به نام آنکه هستی نام ازو یافت                  

          فلک جنبش زمین آرام ازو یافت

خدایی کافرینش در سجودش               

                گواهی مطلق آمد بر وجودش

تعالی الله یکی بی مثل و مانند                      

              که خوانندش خداوندان خداوند

...

                                               نظامی گنجوی (خسرو و شیرین)