سلام

طاعات و عبادات شما قبول درگاه حق

مرحوم نادر میرزا یکی از شاهزادگان ادیب و دانشمند دودمان قاجاری که در سال 1242 در استرآباد متولد شده است.

پدرش بدیع الزمان ملقب به صاحب اختیار مدت سی سال از طرف فتحعلی شاه‌ قاجار حکمران و بیگلربیگ دشت ترکمان بوده و جدّش محمد علی میرزا معروف به دولتشاه‌ دوّمین فرزند فتحعلی شاه است.مادرش جهان سلطان دختر حسام السلطنه محمد تقی‌ میرزا از پسران فتحعلی شاه و جدّه‌اش ( مادر بدیع الزمان میرزا ) دختر شاهرخ میرزا نواده نادرشاه افشار و فاطمه سلطان بیگم دختر شاه سلطان حسین صفوی است .

در این پست قسمتی ازکتاب تاریخ تبریز او  که مربوط به آداب و رسوم مردم شهر تبریز در ماه مبارک رمضان است آورده شده است.

 «به ماه مبارک به بازار دیگهاى بزرگ گشاده دهان که «تیان» گویند، در چند جاى به کار گذارند و از آرد گندم رشته پزند و آن را «لقمه عزیز» گویند و بس گرامى شمارند، این رشته را چون به خانه آرند، زن با خوشروئى و خندان و شادان اندکى آب بر آن افشاند، مالش دهد، که نرم گردد، پس دوشاب بدان ریزد و اندکى زنجبیل کوفته افشاند و مغز گردکان کوفته بدان بیامیزد، خمیرى شیرین گردد و سخت به حرص و شره بخورند و بهترین لذایذ دنیا دانند و براى بزرگان با شیره قند و مغز بادام و هل و زنجبیل سازند و مشتریان و ارباب سلیقه از زنان، رشته نگاه دارند، پس از رمضان خورند و این کدبانویى نامى باشد. چون رمضان بگذرد رشته‏ پزان بربندند تا سال دیگر نگشایند و مردم حسرت خورند که رمضان آید که رشته خوریم.»