سلام

این هفته سرم خیلی شلوغ بود و چند شب برای افطار مهمان داشتم.

در این مهمانی ها طبق معمول خیلی از مهمانی های خانواده های ایرانی بعد از افطار صحبت های زیادی درباره مسایل مختلف می شد. از روزهای طولانی ماه رمضان و بحث های سیاسی و تورم تا زلزله آذربایجان و المپیک و کشتی فرنگی و آزاد و....

در یکی از این شب ها که چند زوج جوان مهمان ما بودند بحث متفاوتی مطرح شد . مساله و بحث بر سر این موضوع بود که آیا ما اجازه داریم درباره افرادی که در گذشته بودند و ما به طور کامل از همه ابعاد زندگی شخصی آنان و حتی آن چیزی که فکر می کردند اطلاعی نداریم ، قضاوت کنیم. خانم جوان مهمان ما معتقد بود : چون ما از همه اعمال یک فرد خبر نداریم نباید به خودمان اجازه دهیم درباره او فکربدی کنیم و او را بخاطر اشتباهی که انجام داده است، توبیخ کنیم. ایشان مثال جالبی زد و گفت :«مثلا هیتلر از کجا معلوم آدم بدی بوده؟ صرفا بخاطر جنگ جهانی دوم  نباید درباره اش قضاوت بدی بکنیم .»