هرگز دل من ز علم محروم نشد

                                     کم ماند ز اسرار که معلوم نشد

هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز

                                    معلومم شد که هیچ معلوم نشد