دانشکده علوم معقول و منقول  (الهیات و معارف اسلامی) سال 1342 هجری شمسی

از سمت راست نفر اول: مرحوم محمد تقی شریعتی، نفر دوم :مرحوم  کاظم مدیر شانه چی، نفر چهارم: مرحوم بدیع الزمان فروزانفر، از سمت چپ نفر اول: امام موسی صدر، نفر سوم :استاد  محمد واعظ زاده خراسانی