سلام

می خواستم بنویسم در این روزها، برای گره گشایی از مشکلم دعا کنید؛ به بخاطر آوردم دوستی دارم که بیش از ده روز است در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان(Icu) میان مرگ و زندگی دست و پا می زند. برای شفایش دعا کنید.