ردیف اول نفر وسط آیت الله سید احمد طالقانی پدر جلال آل احمد

هیأت آل احمد