سلام

چندی پیش همراه خانواده و گروهی از دوستان به شیراز  سفر نمودم . یکی از مکان هایی که بازدید نمودیم تخت جمشید بود. آنچه در دروازه ملل توجهم را ...


بخود جلب کرد یادگاری هایی بود بر آن که توسط افراد مختلف نقش بسته بود. برخی از آنها مربوط به 213 سال پیش بود . مقایسه تاریخ درج شده در زیر نوشته ها ،برگهایی از تاریخ معاصر را ورق میزد و واقعیتهایی را بیان می کرد که شاید کمتر جایی به صورت اینقدر زنده به آنها بر می خوریم.

بنظرم این یادگار نوشته ها که خود تاریخی شده اند، توجه بیشتر محققین و مسئولان را می خواهد تا از آسیب محفوظ بمانند. هر چند دیدن خود بنای تخت جمشید، آن هم در زیر باران و وضعیت بسیار نامناسب آن، عنایت و توجه خاص مسئولین را می طلبد که امیدوارم بزودی به آن رسیدگی شود.