سلام

چند روز پیش برای کاری به کافی نت رفتم، پسر نوجوانی تقریبا ششم ابتدایی قبل از من آمده بود می خواست چیزی را پرینت بگیرد. فروشنده بعد از پرسیدن  نام  او و نام  معلمش، از میان مقالاتش یکی را انتخاب و نام نگارنده را تغییر داد و بعد از پرینت گرفتن آنرا در مقابل بهایی به پسر تحویل داد.

معلم حتما  می داند و یا احتمال می دهد که دانش آموزانش تحقیقاتشان را با دادن پول بدست می آورند، پس  این چه تحقیقی است ؟! آیا واقعا اهداف آموزشی دادن تحقیق به بچه ها محقق می شود؟ آیا واقعا آنان با این کار، چیزی می آموزند ؟ آیا دادن عنوانی برای پژوهش و صرف گرفتن این برگه ها، از مسئولیت او چیزی کم می کند؟

دانش آموزان چه؟ آیا با این کار واقعا محقق می شوند؟ آیا نمی آموزند برای بدست آوردن چیزی فقط کافیست بدون هیچ رنجی با مقداری پول آنرا بدست آورند؟

والدین چه؟ آیا نمی دانند فرزندشان چه می کند؟ آیا با این کارها، خودشان آنان را تن آسا پرورش نمی دهند؟