سلام

هر چند وقت یکبار در اخبار می شنویم که دانشمند و یا شاعری و گاه حتی شئی  توسط یکی از کشورهای همسایه بنام  خودش ثبت می شود. به عنوان مثال شاعر پر آوازه قرن هفتم مولوی را بخاطر زادگاهش بلخ، افغانستان ، بدلیل استادش شمس تبریزی و اشعار زیبایش ، ایران و بخاطر محل زندگی و مدفنش ترکیه داعیه هموطن بودن با این شاعر را دارند و هر از چند گاهی در یکی از این کشورها کنگره یا همایشی بنامش برگزار می گردد. و یا ابو ریحان بیرونی را همه ما به عنوان دانشمند ایرانی می شناسیم در حالی زادگاهش در حوالی خوارزم است که در تقسیمات سیاسی کنونی بین ازبکستان و ترکمنستان است و محل دفن او غزنین در افغانستان. در مورد اشیاء نیز وضع چنین است. چندی پیش اخباری مبنی بر ثبت ساز تار در فهرست میراث فرهنگی یونسکو بنام کشور آذربایجان منتشر شد.(دیدن خبر)

سوال اینجاست که منظور از حدود مرزی ایران کجاست؟ آیا مرزهای سیاسی دوره ساسانیان را در نظر می گیریم ویا فارسی زبان بودن را ملاکی برای ایرانی بودن در نظر می گیریم و یا معیار و ملاک دیگری برای این امر وجود دارد؟

و سوال دیگر اینکه آیا معرفی این افراد به عنوان یک ایرانی ، ناشی از حس ناسیونالیستی و میهن پرستی ماست یا خیر؟