قال رسول الله(ص):

اَفضَلُ الایمانِ اَن تَعلَم اَنّ اللَه مَعکَ حَیث ما کُنت.

برترین ایمان آن است که بدانی هر کجا باشی خدا با توست.