آدم خواری

سلام

« لباک* متوجه شد که آدم خواری قبائل نیوزلند، از شعائر دینی آنان محسوب می شد. این عمل ارواح دشمنان را نابود می کرد و قوت و جرأت شخص ماکول را به آکل عطا می نمود. آنان بنا بر این نظر، روسای نامدار را هرچند پیر و نحیف بودند،بر جوانان چاق و چله مرجح می شمردند.»

تاریخ مردم نگاری، ه.ر. هیس، ترجمه ابوالقاسم طاهری، صفحه 80

   *جان لباک، مردم شناس

/ 1 نظر / 3 بازدید
علیرضا

سلام چه جالب!!! این کلمه "چاق و چله" توی کتاب اورده شده!!!!